Khắc Ngọc ở Israel: Đơn giản của Fidelity.

412331550 0e26f499e7 m Khắc Ngọc ở Israel: Đơn giản của Fidelity.

Tokyo Viện Công nghệ – Khắc Ngọc ở Israel: Đơn giản của Fidelity

Điều GCI Gemological trung tâm

Shigeo Hirose tại Viện Công nghệ Tokyo mô tả cách tiếp cận của họ để tạo ra các robot thực tế để làm công việc quá nguy hiểm cho con người.